Værd at vide om indeklima

Indeklimaet består af de faktorer, der påvirker den luft vi indånder, når vi befinder os indenfor.

Tab af sunde leveår

SST: En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger, beløber sig årligt til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande. Heraf udgør hjerte-kar-sygdomme (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) 60 % og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner, KOL tilsammen 35 %. 2/3 af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening.

Børn påvirkes mere end voksne

Indeklimaet i en stor del af de danske folkeskoler lever ikke op til de gældende anbefalinger. Det kan have en betydning for elevers trivsel, koncentrationsevne og indlæring og kan desuden have konsekvenser for elevernes videre uddannelsesmuligheder og sundhed.

Børn oplever større påvirkning fra indeklimaet end voksne, fordi de indånder større luftvolumener i forhold til deres kropsvægt, og fordi deres organer stadig er under udvikling.

Læs mere om luftrensere til skoler

Forbedret indeklima kan samtidig have en positiv afledt effekt på samfundsøkonomien, både for kommuner og staten. Flere internationale studier peger nemlig på, at højere præstation blandt eleverne resulterer i, at de bliver mere veluddannede og produktive voksne. Og samtidig medfører bedre indeklima mindre sygefravær for både elever og lærere.

Luftrensing effektiv mod naboens rygning:

Med mindre du kan overtale din rygende underbo til kun at smøge den under emhætten, så er luftrensere en af de mest
effektive måder at begrænse påvirkningen fra naboers rygning.
Det viser et nyt forskningsprojekt fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
»Hvis man har en luftrenser, der er korrekt dimensioneret i forhold til lejligheden, så kan man rense 40-50 procent af de ultrane partikler væk,« fortæller seniorforsker Alireza Afshari.

SBi har dokumenteret at hvis to rygere har gang i cigaretterne hos underboen, så siver der i ældre lejligheder så meget røg op gennem sprækker omkring rørgennemføringer og loft/gulv, at koncentrationen af ultrane partikler i en lejlighed kommer op på samme niveau, som hvis man bor op ad en stærk trafikeret vej.