Luftrensning af røg

Ekspertudtalelse om cigaretrøg og luftrensning

Teknologisk Institut har sammenfattet viden omkring luftforurening forbundet med cigaretrøg og lavet en vurdering af hvordan mobile luftrensere kan afhjælpe de problemer som cigaretrøg forårsager for indeklimaet.

Denne opgave vil ikke omhandle sundhedsfaren ved rygning for rygeren.

Luftforurening fra tobaksrøg

Rygning af cigaretter giver anledning til luftforurening i indeklimaet, som kan karakteriseres som ”passiv rygning” for personer, der opholder sig i nærheden af ”rygeren”. Dette kan f.eks. være i forbindelse med besøg fra plejepersonale hos borgere, som har lov til at ryge i eget hjem. Her kan plejepersonalet blive udsat for et skadeligt arbejdsmiljø i form af luftforurening. Der findes ingen grænseværdi for cigaretrøg i arbejdsmiljøet, da rygning indendørs ikke er tilladt.

Arbejdstilsynets generelle retningslinje for luftforurening lyder, at man bør forsøge at reducere eksponeringen til et så lavt niveau, som det er teknisk og økonomisk muligt. En af de tekniske muligheder, der eksisterer i dag, er de såkaldte mobile luftrensere.

Mobile luftrensere er en fælles betegnelse for produkter, der ved hjælp af forskellige renseteknologier indfanger eller uskadeliggør luftforurening og udsender renset luft til dets omgivelser.

Læs mere om de forskellige luftrensere til indeklima

Partikler & gasarter

Luftforurening fra cigaretrøg kan overordnet deles ind i to kategorier; partikler og gasarter. Partikler er en bred fællesbetegnelse for materiale på partikelform. Luftbårne partikler er så små, at de kan forblive i luften i noget tid. Partikler kategoriseres ofte på baggrund af deres størrelse.

Der er tale om grove partikler, hvis størrelsen af partiklerne er mellem 2,5 og 10 mikrometer (μm). Partikler i størrelsesområdet fra 0,1 til 2,5 mikrometer kaldes fine partikler og partikler mindre end 0,1 mikrometer kaldes ultrafine partikler.

Til sammenligning er bredden af et hår cirka 75 til 100 mikrometer. Sundhedsfaren for fine og grove partikler er veldokumenteret, og anslås at koste mange tusinde menneskeliv hvert år. Disse typer af partikler forekommer blandt andet også fra trafikken, brændeovne og andre industrielle processer. Koncentrationen af fine partikler opgøres typisk i PM2,5, som betegner den samlede masse af partikler med en størrelse op til 2,5 mikrometer.

Ultrafine partikler

Ultrafine partikler anses som værende særligt sundhedsskadelige, da de ved deponering i alveolerne yderst i lungerne kan trænge ind i vævet og herfra optages i blodbanen. Man ved, at det primært er ultrafine partikler med en gennemsnitlig størrelse på 0,08 mikrometer, som frigives i forbindelse med rygning af cigaretter. Disse meget små partikler kan blive hængende i luften i lange perioder i rum, hvor luften ikke udskiftes.

Gasarter

Skadelige gasarter fra cigaretrøg består hovedsageligt af såkaldte flygtige organiske forbindelser (forkortet VOC). VOC er en fællesbetegnelse for organiske kemiske forbindelser, som let fordamper og derfor findes i den omgivende luft. Det vides, at tobaksrygning giver årsag til utallige VOC’er (f.eks. formaldehyd, benzen, toluen og styren), som er associeret med sygdomme i luftvejene og det kardiovaskulære system. Den samlede koncentration af alle disse gasarter kaldes Total VOC eller blot TVOC. Man taler sjældent om ”størrelsen” af VOC’er, da disse er gasser bestående af molekyler, der hver især er væsentlig mindre mindre end selv ultrafine partikler.

En væsentlig forskel mellem VOC’er og partikler er, at VOC’er forbliver i luften indtil luften udskiftes eller fjernes, hvorimod større partikler langsomt vil falde til jorden af sig selv over tid. Begge typer af forureninger kan dog også sætte sig på f.eks. tøj og inventar, og dermed ”fjernes” fra luften. Nogle studier har dog påvist, at særligt VOC’er kan frigives til luften ige

Luftrensning af tobaksrøg

Luftforurening fra cigaretrøg kan typisk fjernes effektivt ved mekanisk ventilation eller udluftning. I tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt eller ikke er muligt, kan mobile luftrensere være et godt supplement til at fjerne partikler og VOC’er fra luften og dermed forbedre luftkvaliteten.

Der findes mange forskellige renseteknologier på markedet for mobile luftrensere. Der findes ikke én teknologi, som effektivt kan fjerne både partikler og VOC’er. Det kræver således et produkt, der benytter flere forskellige teknologier for at afhjælpe luftforurening fra cigaretrøg.

Baseret på Teknologisk Instituts erfaring med test og udvikling af mobile luftrensere, samt anbefalinger fra den amerikanske organisation for HVAC-ingeniører (ASHRAE), vurderes det at følgende teknologier er særligt velegnet til at afhjælpe problematikker fra cigaretrøg.

Foruden valg af renseteknologi er det vigtigt at vurdere produktets reelle rensekapacitet, f.eks. i form af Clean Air Delivery Rate (”CADR”), som foruden renseteknologiens effektivitet medregner produktets luftindtag.

Det kan være svært at give en konkret vurdering på hvilken renseeffektivitet, der kræves for VOC’er, idet Arbejdstilsynets grænseværdier går på specifikke kemiske stoffer og ikke den samlede koncentration af VOC’er (TVOC). Derfor sammenlignes med anbefalinger god/dårlig luftkvalitet for TVOC-koncentration fra videnskabelige studier1.

TVOC-koncentrationen fra tre cigaretter vil typisk ligge mellem 0,5 og 1 ppm (parts per million), når Teknologisk Institut udfører test i et 20 m3 testkammer. I forhold til tabellen nedenfor svarer det til ”medium” eller ”dårlig” luftkvalitet.

Tages der udgangspunkt i en TVOC startkoncentration på 0,5 ppm tilsvarende ”medium” luftkvalitet, skal der således fjernes minimum 85% for at opnå ”meget god” luftkvalitet på 0,075 ppm eller mindre. Fjernes f.eks. blot 25% af TVOC-koncentration vil luftkvaliteten fortsat være ”medium”.

Der findes ligeledes ingen konkrete grænseværdier fra Arbejdstilsynet for partikler, hverken i form af ultrafine partikler eller PM2,5. Derfor sammenlignes med anbefalinger for PM2,5-koncentrationen i luften for god/dårlig luftkvalitet. Disse anbefalinger går dog på ”ude-luft”, men vurderes også at kunne bruges til en vurdering af indeklimaet.

PM2,5 koncentration fra tre cigaretter vil typisk ligge mellem 3 og 5 milligram per kubikmeter (mg/m3), når Teknologisk Institut udfører test i et 20 m3 testkammer. I forhold til tabellen nedenfor svarer det til ”farlig” luftkvalitet.

Tages der udgangspunkt i en PM2.5 startkoncentration på 3 mg/m3 tilsvarende ”farlig” luftkvalitet, skal der således fjernes minimum 99% for at opnå ”god” luftkvalitet på 0,012 mg/m3 eller mindre. Fjernes f.eks. blot 25% af PM2.5-koncentration vil luftkvaliteten fortsat være ”farlig”.

For både TVOC og PM2.5 anbefalingerne er det gældende, at der er tale om sundhedsfare ved længere tids eksponering, hhv. 8 og 24 timer.

  1. Den tyske Miljøstyrelse ”UBA” (Umweltbundesamt – https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-007-0290-y)
  2. Air Quality Index (AQI) fra den amerikanske Miljøstyrelse ”EPA” (United States Environmental Protection Agency)